DATADRIVERS OY:S TJÄNSTERS ANVÄNDNINGSVILLKOR

1. Allmänt

Dessa användningsvillkor (”Användningsvillkor”) tillämpas på Datadrivers Oy:s (FO-nummer: 2866403-6, ”Datadrivers”) tjänster och program, inklusive men inte begränsade till: Webauto, Netreeni, opetusluvalla.fi och lomakelahetys.fi (tillsammans och separat ”Tjänsten”), användning. Användaren av Tjänsten kallas ”Användaren”.

Genom att göra en beställning eller på ett annat sätt ta i bruk Tjänsten försäkrar Användaren att ha läst dessa Användningsvillkor och de villkor som gäller integritetsskydd på Tjänsten. (Datadrivers Oy dataskyddsbeskrivning) och förbinder sig att följa dem. Villkor som kompletterar eller preciserar dessa Användningsvillkor kan ingå i ett anbud eller en beställning eller i specialvillkor av en viss Tjänst. Om Användaren börjar använda Tjänsten via Datadrivers avtalspartner, till exempel en utbildningsleverantör, förstår Användaren att utöver dessa villkor tillämpas den ifrågavarande avtalspartnerns avtals- och integritetsskyddsvillkor på användningen av Tjänsten (Datadrivers Oy dataskyddsbeskrivning).

Om användaren inte godkänner de ovannämnda villkoren, har Användaren inte rätt att använda Tjänsten.

2. Tjänstens innehåll och användning

Tjänsten tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgänglig”. Datadrivers strävar efter att hålla Tjänstens innehåll uppdaterat och felfritt. Tjänsten kan innehålla reklam men Datadrivers försöker placera annonser på ett sådant sätt att användningen av Tjänsten inte störs.

Användningen av Tjänsten förutsätter att Användaren har skaffat sig anordningar, program samt nät- och andra förbindelser som krävs för användningen av Tjänsten. Användaren ansvarar på egen bekostnad för anskaffning och funktionsduglighet av sådana anordningar, program och förbindelser.

Användaridentifikationer till tjänsten är personliga, eller organisationsspecifika på de sätt som anges i beställningen, och de får inte överlämnas eller avslöjas till utomstående. Användaren ansvarar för den användningen av Tjänsten som skett med sina användaridentifikationer. Om Användaren misstänker att sina användaridentifikationer har röjts till utomstående eller har orsak att misstänka att Tjänsten missbrukas med dessa användaridentifikationer, befrias Användaren från ovannämnt ansvar efter att ha underrättat Datadrivers skriftligen om det.

Datadrivers förbehåller sig rätten att bearbeta eller ändra Tjänsten och av motiverade skäl stänga eller avbryta Tjänsten helt eller delvis.

3. Användningsrätt

Användaren får en personlig eller organisationsspecifik användningsrätt, eller en användningsrätt som baserar sig på antal användare och specificeras i beställningen, till Tjänsten enligt dessa Användningsvillkor. Användarens användningsrätt inbegriper rätten att använda Tjänsten i Användarens egen interna verksamhet.

I annan mån än vad som uttryckligen anges i dessa Användningsvillkor får Användaren inte bearbeta eller kopiera Tjänsten eller dess innehåll eller en del av dem. Användaren har inte heller rätten att dra nytta av Tjänsten kommersiellt eller dela, sprida, förmedla, presentera offentligt eller på ett annat sätt göra Tjänsten eller dess innehåll tillgängliga för allmänheten, såvida detta inte sker i samförstånd med Datadrivers. Användaren får inte använda Tjänsten i strid mot dessa användningsvillkor, lagen eller allmän moral. Användaren har inte rätt att överlåta eller överföra användningsrätten till Tjänsten till en tredje part.

Datadrivers kan avbryta Användarens användningsrätt till Tjänsten utan ersättningsskyldighet om 1) Användaren orsakar nackdelar eller skador på Tjänsten eller Datadrivers; 2) Användaren försummar sina betalningsskyldigheter eller på ett annat sätt agerar i strid mot dessa Användningsvillkor; eller 3) det annars finns en grundad anledning i samband med Användaren till återkallande av användningsrätten.

4. Tjänstens pris

Tjänstens pris grundar sig på användningsrättens omfattning och bestäms på basis av Datadrivers vid tillfället aktuella prislista. Kostnader för användningen av Tjänsten faktureras enligt avtalade faktureringsperioder i förväg. Datadrivers har rätt att debitera Användaren för den användning av Tjänsten som överskrider den avtalade användningsrätten retroaktivt enligt en gällande prislista. Om Användaren börjar använda Tjänsten via Datadrivers avtalspartner, till exempel som en del av avtalspartnerns utbildningstjänst, debiterar Datadrivers avtalspartner Användaren för användningen av Tjänsten i enlighet med parternas avtal.

Gällande moms läggs till deklarerade priser. Den allmänna betalningstiden är 14 dagar från fakturans datum. Datadrivers har rätt att debitera dröjsmålsränta för en försenad betalning i enlighet med gällande räntelag.

5. Tjänstens tillgänglighet

Datadrivers strävar efter att Tjänsten är fortlöpande tillgänglig för användaren. Användaren godkänner emellertid att Tjänsten kan vara otillgänglig till exempel på grund av servicearbeten, tekniska fel eller annat, och Datadrivers har ingen ersättnings- eller annan kompensationsskyldighet för Användaren i anledning av sådana avbrott i tillgänglighet. Datadrivers försöker underrätta Användaren om eventuella planerade avbrott i tillgänglighet på förhand.

6. Behandling av personuppgifter

Vid beställning eller ibruktagande av Tjänsten lagar Datadrivers de personuppgifter som Användaren eller dess befullmäktigade tredje part har givit och Datadrivers kräver och behandlar dem i enlighet med integritetsskyddsvillkor för Tjänsten (Datadrivers Oy dataskyddsbeskrivning).

7. Tillgång till Tjänsten

Tjänsten samt dess databaser och annat material skyddas av lag om upphovsrätt. All äganderätt samt upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till Tjänsten och dess databaser och annat material tillhör Datadrivers eller dess samarbetspartner. Användaren får tillgång till Tjänsten endast i enlighet med dessa användningsvillkor, och Användaren får inte några andra rättigheter till Tjänsten än användningsrätt i enlighet med dessa Användningsvillkor, såvida inte annat överenskommits skriftligen mellan parterna.

På tredje parters program eller andra material som eventuellt ingår i Tjänsten tillämpas endast sådan tredje parts licens- eller andra användningsvillkor. Datadrivers svarar inte för immateriella eller andra rättigheter till det material som en tredje part har importerat eller producerat till Tjänsten eller för eventuella krav på dem.

8. Ansvarsbegränsningar

Tjänsten och dess innehåll tillhandahålls till Användaren ”i dess lydelse” och ”såsom tillgänglig”. Datadrivers garanterar inte att Tjänsten fungerar eller kan användas utan avbrott, störningar eller fel, eller att Tjänsten kan användas till särskilda ändamål.

Användaren använder Tjänsten på eget ansvar, och Datadrivers svarar inte för korrekthet, tillförlitlighet, fel, brister, inexaktheter eller andra defekter i Tjänsten eller de uppgifter som den innehåller och inte heller för några kostnader, skador eller förluster som eventuellt orsakas till Användaren i anledning av användningen av Tjänsten eller de uppgifter som den innehåller. Datadrivers svarar inte heller för förhindrande av användning av Tjänsten som beror på kompatibilitetsproblem.

Tjänsten kan innehålla länkar till andra tjänsteleverantörers webbsidor eller andra tjänster. Datadrivers svarar inte för innehåll av sådana tredje tjänsteleverantörers webbsidor eller tjänster, de tjänster som ingår i dem eller reklam och annat material som finns på dem.

Datadrivers eventuella ansvar gentemot Användaren är i samtliga fall begränsat till återbetalning av redan betalda användningsavgifter för de delar som inte ännu har använts. Datadrivers svarar inte för några direkta eller indirekta skador, förluster eller kostnader som beror på Tjänsten, användning av Tjänsten eller förhindrande av användning eller dessa villkor.

9. Användningsrättens giltighet

Under förutsättning att Användaren följer dessa Användningsvillkor, är den användningsrätt som beviljats till Användaren för användning av Tjänsten giltig tills vidare. Båda parter kan säga upp användningsrätten genom att underrätta den andra parten skriftligen om detta minst en månad innan den dåvarande faktureringsperioden löper ut.

Båda parter har rätt att avbryta användningsrätten omedelbart om den andra parten väsentligt överträder de skyldigheter som anges i dessa Användningsvillkor och inte rättar sin verksamhet omedelbart efter att ha fått den andra partens skriftliga meddelande om försummelsen. Datadrivers har också rätt att avbryta användningsrätt omedelbart i de situationer som anges i punkt 3.

När användningsrätten upphör oavsett orsak måste Användaren sluta använda Tjänsten.

10. Ändringar av användningsvillkor

Datadrivers har rätt efter eget avvägande att ändra dessa Användningsvillkor när som helst genom att underrätta Användaren om detta antingen i Tjänsten eller skriftligen, till exempel per e-post, genom att underrätta Användaren om detta en månad i förväg. Om Användaren inte godkänner de ändrade villkoren, kan Användaren meddela att sin användningsrätt upphör när ändringar träder i kraft eller om en ändring redan har trätt i kraft med omedelbar verkan genom att underrätta Datadrivers skriftligen om det. Om ändringen beror på en ändring av lagen eller myndigheternas beslut eller Datadrivers initiativ och ändringen inte utökar Användarens skyldigheter väsentligt eller minskar hens rättigheter, träder ändringen i kraft efter att den har offentliggjorts i Tjänsten.

11. Specialvillkor för konsumenter

För tjänsterna finns det ingen ångerrätt i enlighet med konsumentskyddslagen om Tjänsten har utförts helt eller elektronisk leverans av digitalt innehåll har påbörjats efter samtycke av Användaren och om man har meddelat om avsaknaden av ångerrätt på förhand.

Konsumenten har rätt att föra de tvister som uppstår i samband med detta avtal till konsumenttvistenämnden (https://www.kuluttajariita.fi/sv/index.html). Före ett överklagande till konsumenttvistenämnden skall konsumenten kontakta magistraternas konsumentrådgivning (https://www.kkv.fi/sv/konsumentradgivning/). Konsumenten kan kära i Datadrivers hemorts tingsrätt eller i den orts finländska tingsrätt i vilkens domkrets finns sin bostadsort. Om konsumentkunden har ingen bostadsort i Finland, ska tvister lösas i Datadrivers hemorts tingsrätt.

12. Tillämplig lag och tvister

På dessa Användningsvillkor tillämpas den finska lagen, med undantag av lagvalsregler. Alla tvister som grundar sig på dessa Användningsvillkor och kan inte lösas försonligt genom samråd, lösas som en första instans i Kemi-Torneå tingsrätt.