Datadrivers Oy
Hallituskatu 2 A 7
FIN-95400 TORNIO

INTEGRITETSDEKLARATION

22.5.2018

Datadrivers Oy är ett finskt företag som syftar till utveckling av programvaror för förarutbildning samt effektivt utnyttjande av utbildningsinformation. Denna integritetsdeklaration gäller behandling av personuppgifter om Datadrivers kunder och om användare av dess tjänster, till exempel Webauto, Netreeni, opetusluvalla.fi och lomakelahetys.fi. Datadrivers behandlar person- och utbildningsuppgifter om kunder och om användare av tjänster för att uppfylla avtalet om den tjänst som kunden har beställt, för att erbjuda omfattande utbildningssök för dem som behöver utbildning och för att meddela de registrerade om utgående yrkeskort samt andra kvalifikationer.

Vi förbinder oss att skydda integritet av våra kunder och våra tjänsters användare i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Nedan beskriver vi närmare, bl.a.:

Vi ber läsa igenom integritetsdeklarationens innehåll.

1. Kontaktinformation

Registeransvarig: Datadrivers Oy
Adress: Hallituskatu 2 A 7, 95400 Tornio
E-post: info@kuljettajaopetus.fi

2. Behandlade personuppgifter och personuppgiftsgrupper

Vi samlar in enbart sådana uppgifter som är nödvändiga för förutbestämda ändamål. Vid insamling av uppgifter berättar vi vilka uppgifter är en förutsättning för användning av tjänster och vilka uppgifter användaren kan ange om hen så vill. I princip insamlas uppgifterna från den registrerade själv vid inloggning eller användning av tjänster. Uppgifter om den registrerade kan lagras i tjänster också av utbildare eller den registrerades arbetsgivare.

Vi behandlar de följande kunduppgifterna samt tjänsternas användar- och utbildningsuppgifter:

 • grundläggande uppgifter, till exempel för- och efternamn, adressuppgifter, kontaktinformation, födelsedatum eller personnummer, ställning, arbetsgivare, kön, modersmål, födelseland
 • grundläggande uppgifter om de personer som är ansvariga för undervisning, sekreterare, lärare och utbildare, till exempel för- och efternamn, kontaktuppgifter, företagets namn och FO-nummer
 • tjänsternas användningsdata, till exempel användaridentifikation och lösenord, de uppgifter som insamlas automatiskt från användning av programmet och dess olika funktioner samt de uppgifter som användaren har angivit i programmet
 • arbetsgivarföretagets grundläggande uppgifter, till exempel namn och kontaktuppgifter (adress, e-postadress, telefonnummer) samt kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter
 • utbildningsinformation, till exempel information om de utbildningar i vilka den registrerade har deltagit eller till vilka hen har anmält sig samt de examina som hen har avlagt
 • uppgifter om avtalsförhållandet, till exempel åtkomsttid till tjänsten, kontakt och aktiviteter i samband med tjänsten samt uppgifter i samband med fakturering och indrivning
 • tillstånd för och förbud mot direktmarknadsföring

Därutöver samlar vi in information om användning av våra tjänster på de sätt som beskrivs i cookiedeklarationen.

3. Ändamål för behandling och rättslig grund

Uppgifter behandlas för följande ändamål:

 • Genomförande av tjänster: Vi använder personuppgifter för identifiering och inloggning av användaren, producerande, upprätthållande och skyddande av tjänster, fakturering och indrivning samt kommunikation med den registrerade. Som en del av producerande av tjänster kan vi också analysera användning av tjänster, utbildningsinformation om de registrerade och de svar som de registrerade har givit på enkäter för att skapa en inlärningsprofil för användaren för att erbjuda mer skräddarsydd service. Utan de obligatoriska uppgifterna markerade med en asterisk kan tjänster inte erbjudas i enlighet med avtalet. Denna behandling grundar sig på uppfyllandet av avtalet.
 • Underhåll av utbildningsdatabas: I utbildningsdatabasen förenar vi den registrerades utbildningar och yrkeskompetensuppgifter till samma skärmvy. Vi kan använda dessa uppgifter för att informera den registrerade om utgående yrkeskort och andra kompetenser och ge den registrerades arbetsgivare eller potentiella arbetsgivare en tillgång till den registrerades utbildnings- och yrkeskompetensuppgifter som är nödvändiga för arbetsgivarens verksamhet. Denna behandling grundar sig på berättigat intresse.
 • Marknadsföring: Vi använder uppgifter för marknadsföring av våra produkter och tjänster. Marknadsföringsmeddelanden kan skräddarsys med hjälp av de uppgifter som användaren har angivit eller som har samlats in från användningen av tjänster. Då grundar behandlingen sig på den registrerades medgivande eller berättigade intresse. Den registrerade kan motsätta sig marknadsföring eller avbryta sin medgivande till den när som helst.
 • Produktutveckling och rapportering: Vi använder uppgifter för att förbättra våra tjänster. Till exempel kundens kontakter hjälper oss förstå hurudana egenskaper man önskar att våra tjänster skulle ha. Denna behandling grundar sig på vårt berättigade intresse.
 • Förebyggande och upptäckande av missbruk: Vi behöver ibland använda uppgifter för förebyggande och upptäckande av missbruk. Till exempel med hjälp av automatiskt insamlade logguppgifter kan vi övervaka och utreda verksamheter av datasystemets användare och tillåtlighet av uppgifternas användning i enlighet med vårt berättigade intresse. Denna behandling grundar sig på vårt berättigade intresse.
 • Lagstadgade skyldigheter: Den korrespondens som gäller verifikationer och affärshändelser lagrar vi sex år från slutet av det kalenderår under vilket räkenskapsperioden slutar för att följa bokföringslagen. Till exempel i den ovannämnda situationen grundar behandlingen av personuppgifter sig på följandet av en lagstadgad skyldighet.

Föraruppgifter, till exempel uppgifter i samband med körtillstånd och körkort samt yrkeskompetensuppgifter, till exempel grund- och vidareutbildningsuppgifter om lastbils-, buss- och taxiförarnas yrkeskompetens samt kortuppgifter är offentlig information vars behandling är nödvändig för utbildningscentrum och de företag som bedriver yrkestrafik. Det är också den registrerades fördel att uppgifter är tillgängliga för arbetsgivare eller potentiella arbetsgivare i samlad och uppdaterad form. När behandling grundar sig på berättigat intresse, anser vi att den registrerade kan rimligen vänta sig behandling i beaktande av uppgifternas offentliga karaktär, förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren eller arbetssökanden samt det företags som bedriver yrkestrafik behov att behandla för att uppfylla avtalsförhållandet och den lagstadgade skyldigheten. Man kan motsätta sig behandling som grundar sig på berättigat intresse på följande sätt.

4. Uppgifternas lagringstid

Vi lagrar uppgifter under den tid som är nödvändig för genomförandet av de ovannämnda ändamålen i enlighet med gällande lagstiftning. Utbildningsinformation lagras i enlighet med körkortslagen och lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare under sex kalenderår efter det år då utbildning eller tentamen har genomgåtts.

Efter den ovannämnda tiden gallrar vi uppgifter och behandlar namn- och kontaktinformation samt enstaka uppgifter om användarens profil för marknadsföringsändamål så länge som den registrerade inte har vägrat ta emot marknadsföringsmeddelanden. Om den registrerade avböjer marknadsföring och det finns ingen annan behandlingsgrund lagrar vi informationen om förbudet och kontaktuppgifterna så att vi kan se till att förbudet följs. Den registrerade kan också begära att uppgifterna avlägsnas i sin helhet.

Vi strävar efter att hålla de uppgifter som vi har korrekta och uppdaterade genom att radera onödiga uppgifter och uppdatera föråldrade uppgifter. Vi uppmanar emellertid användare av tjänsterna att ibland kontrollera att uppgifterna är aktuella genom att logga in i tjänsterna. Den registrerade kan också inverka på uppgifternas lagringstid med de val som beskrivs nedan.

Vi följer lagstadgade skyldigheter när vi lagrar information.

5. Cookies

Vi kan samla in uppgifter om våra tjänsters användares terminal automatiskt med hjälp av serverloggar samt cookies och motsvarande tekniker. En cookie är en liten textfil som webbläsaren lagrar på användarens terminal. Cookies innehåller ofta en namnlös, individuell identifierare med hjälp av vilken vi kan identifiera och räkna de webbläsare som besöker vår webbplats.

Cookies rör sig inte på webben av sig själva, utan de installeras på användarens terminal enbart tillsammans med den sida som användaren tar fram. Bara den server som sänt cookien kan senare läsa och använda cookien. Cookies eller de andra teknikerna skadar inte användarens terminal eller filer, och cookies kan inte användas för att använda program eller sprida sabotageprogram.

Vi samlar in automatiskt bl.a. följande uppgifter:

 • användnings- och bläddringsinformation om tjänstens egenskaper
 • den sida från vilken användaren har flyttat till vår sida
 • terminalens modell
 • webbläsare och dess version
 • IP-adress
 • sessionens tidpunkt och längd samt
 • skärmupplösning och operativsystem
 • individuell maskin- och/eller cookie-id

S.k. första parts cookies ställs in av webbplatsen som visas i adressfältet. Utöver dessa används s.k. tredje parts, till exempel leverantörer av tjänster för mätning och övervakning och sociala medietjänster, cookies i våra tjänster.

Vi använder båda sessionsspecifika och permanenta cookies. Sessionsspecifika cookies föråldras när användaren stänger webbläsaren. Permanenta cookies stannar kvar på användarens anordning under en viss tid eller tills användaren raderar dem. Permanenta cookies livslängd varierar typiskt från några månader till några år.

Med hjälp av cookies kan vi minnas den registrerades inloggningsinformation och val, utveckla våra tjänster och affärsverksamhet samt upptäcka eventuella missbruk. Vi utnyttjar cookies också i statistisk övervakning av antal besökare i våra tjänster och för att undersöka om de marknadsförande e-postmeddelanden eller nyhetsbrev har öppnats och lett till åtgärder.

Vid ställning av cookies får användaren möjlighet att blockera cookies med hjälp av webbläsarens inställningar eller använda de påverkansmöjligheter som listas i denna integritetsdeklaration.

6. Den registrerades rättigheter

Den registrerade kan påverka behandling av uppgifter på olika sätt:

 • Kontrollering, korrigering och avlägsnande av uppgifter: Den registrerade har rätt att kontrollera de uppgifter som lagrats om hen. På begäran av den registrerade korrigeras, kompletteras eller avlägsnas oriktiga, bristfälliga eller föråldrade personuppgifter. De uppgifter avlägsnas inte som är nödvändiga för följande av lagstadgade skyldigheter eller upprättning, anförande eller försvarande av rättsliga krav eller för uppfyllande av avtalet mellan den registrerade och registeransvarig.
 • Överföring av uppgifter: Den registrerade kan ha överförda sina personuppgifter som behandlas automatiskt på grund av medgivande eller avtal genom att kontakta adressen som nämndes i punkt 1.
 • Invändnings- och begränsningsrätt: Den registrerade har rätt att när som helst motsätta sig direkt marknadsföring. Den registrerade kan också motsätta sig annan behandling, som grundar sig på berättigat intresse, på basis av sin personliga situation. Till exempel i sådan situation begränsas behandlingen under den tid då grunderna för motsättning av behandlingen bedöms. Behandlingen kan också begränsas om den registrerade nekar riktigheten av sina personuppgifter, när behandlingen begränsas för den tid det tar att säkerställa att uppgifterna är korrekta.
 • Återkallande av godkännande: Den registrerade kan återkalla sitt godkännande när som helst genom att kontakta adressen som nämndes i punkt 1.
 • Överklaganderätt: Den registrerade har rätt att klaga hos en myndighet om hen anser att hens personuppgifter har behandlats i strid mot gällande dataskyddslagstiftning.

När det gäller automatiskt samlade uppgifter kan användaren påverka insamling och behandling av uppgifter på följande sätt:

 • Privat bläddring av webbplats: Med privat bläddring (”privat browsing”) kan användaren bläddra bland webbplatser så att information om de sidor som användaren har besökt inte lagras med hjälp av cookies.
 • Skapande av en ny cookieprofil: Genom att rensa cookies på webbläsaren regelbundet byter användaren identifieringskoden då profilen i samband med tidigare koden nollställs.
 • Blockerande av cookies: Användaren kan blockera cookies i webbläsarens inställningar. Blockerande av cookies kan påverka funktionaliteten av våra tjänster.
 • Förhindrande av Google Analytics: Användaren kan förhindra användning av webbplatsens uppgifter i Google Analytics genom att installera ett webbläsartillägg som förhindrar användning av Google Analytics här. Detta tillägg förhindrar Google Analytics aktiva JavaScript (ga.js, analytics.js ja dc.js) att utlämna webbplatsens besökaruppgifter till Google Analytics.

7. Utlämning och överföring av uppgifter

Den registrerades personuppgifter behandlas också av utbildningstjänstföretag i enlighet av dess egen registerbeskrivning eller integritetsdeklaration. Ytterligare kan vi utlämna uppgifter på följande sätt:

 • Myndigheter: Vi kan utlämna den registrerades personuppgifter på det sätt som krävs av de behöriga myndigheterna och grundar sig på gällande lagstiftning.
 • Samtycke: Vi kan utlämna den registrerades uppgifter till tredje parter om den registrerade har gett sitt samtycke till det.
 • Koncern: Vi kan behandla den registrerades personuppgifter inom företag som ingår i samma koncern.
 • Företagsregleringar: Om vi säljer, fusionerar eller annars organiserar vår affärsverksamhet, kan den registrerades personuppgifter utlämnas till köpare och deras rådgivare.
 • Suoramarkkinointi sekä mielipide- ja markkinatutkimukset: Voimme luovuttaa rekisteröidyn henkilötietoa suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin, ellei rekisteröity ole tätä kieltänyt.
 • Indrivning och rättsliga krav: Vi kan utlämna den registrerades personuppgifter till tredje om det är nödvändigt för genomförandet av avtalet, indrivning av fordringar, undersökning av eventuella förseelser eller upprättning, anförande eller försvarande av rättsliga krav.

Vi använder underleverantörer vid producerande av tjänster. Då garanterar vi med avtalet att uppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning och denna registerbeskrivning. Uppgifter överförs inte regelbundet utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

8. Principer för skyddande av registret

Uppgifter lagras tekniskt skyddade. Den fysiska åtkomsten till uppgifterna har hindrats genom passerkontroll och andra säkerhetsåtgärder. Åtkomsten till uppgifterna kräver tillräckliga rättigheter och flerfasig identifiering. Den otillåtna åtkomsten hindras också bl.a. med hjälp av brandväggar och tekniskt skyddande.

Uppgifterna säkerhetskopieras på ett säkert sätt och de kan återställas om det behövs. Nivån på informationssäkerheten revideras med jämna mellanrum med hjälp av antingen externa eller interna revisioner. Endast registeransvarig och vissa utsedda personer har åtkomst till uppgifterna, om det är nödvändigt för deras arbetsuppgifter. Användarna omfattas av tystnadsplikt.